Logo van Poffertjes van Oma

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Poffertjes van Oma en een opdrachtgever waarop Poffertjes van Oma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Poffertjes van Oma opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Poffertjes van Oma worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Poffertjes van Oma gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Poffertjes van Oma is ingestemd.
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Poffertjes van Oma zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Poffertjes van Oma is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen deze gestelde termijn wordt bevestigd tenzij anders aangegeven. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
 3. Een overeenkomst met Poffertjes van Oma komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Poffertjes van Oma wordt ontvangen dan wel zodra Poffertjes van Oma is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. Poffertjes van Oma kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
 4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Poffertjes van Oma aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die Poffertjes van Oma verstrekt in zijn website, prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van Poffertjes van Oma Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 3. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
Artikel 4. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Poffertjes van oma aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Poffertjes van Oma is aangegeven.
Artikel 5. Annulering door cliënt
 1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Poffertjes van Oma het aanbod niet onverwijld verwerpt.
 2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Poffertjes van Oma heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Annuleren 24 uur van te voren.
Artikel 6. Annulering door Poffertjes van Oma
 1. Poffertjes van Oma is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst met opdrachtgever te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren door Poffertjes van Oma zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Zo mogelijk biedt Poffertjes van Oma onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever een vervangende mogelijkheid aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de opdrachtgever het recht het door Poffertjes van Oma geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na het aanbod aan Poffertjes van Oma kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
 1. De uitvoering van de overeenkomst door Poffertjes van Oma is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Poffertjes van Oma verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Poffertjes van Oma Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Poffertjes van Oma verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien Poffertjes van Oma bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Poffertjes van Oma niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.
 3. Poffertjes van Oma behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Poffertjes van Oma gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.
 4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.
 5. Poffertjes van oma is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Poffertjes van Oma in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Poffertjes van Oma een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.
 6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Poffertjes van Oma dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
 7. Ingeval Poffertjes van Oma goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.
 8. 8. Ingeval Poffertjes van Oma goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van Poffertjes van Oma
 9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Poffertjes van Oma van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
Artikel 8. Transport en werkomstandigheden
 1. De keuze van het transport is aan Poffertjes van Oma, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Poffertjes van Oma is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is Poffertjes van Oma gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Poffertjes van Oma aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Poffertjes van Oma behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat Poffertjes van Oma alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Poffertjes van Oma nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig catering-klaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
 3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Poffertjes van Oma wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Poffertjes van Oma gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Poffertjes van Oma hanteert voor het catering-klaar maken van de ruimten het uurtarief (inclusief BTW) van de medewerkers die deze ruimten catering-klaar maken.
Artikel 9. Klachten
 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Poffertjes van Oma te melden, zodat Poffertjes van Oma de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van Poffertjes van Oma betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
 2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan Poffertjes van Oma schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Poffertjes van Oma in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Poffertjes van Oma in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Poffertjes van Oma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Poffertjes van Oma is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Poffertjes van Oma aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Poffertjes van Oma is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Poffertjes van Oma is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Poffertjes van Oma aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Poffertjes van Oma geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Poffertjes van Oma voor alle aanspraken van derden verzaken.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Poffertjes van Oma en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 7. Poffertjes van Oma is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Poffertjes van Oma.
Artikel 11 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Poffertjes van Oma zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Poffertjes van Oma niet kan worden toegerekend.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan Poffertjes van Oma gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
 3. Indien opdrachtgever of Poffertjes van Oma bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen en andere door Poffertjes van Oma ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Poffertjes van Oma. Indien goederen van Poffertjes van Oma achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan Poffertjes van Oma te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Poffertjes van Oma tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.
 2. Opdrachtgever is gehouden de door Poffertjes van Oma ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Poffertjes van Oma te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door Poffertjes van Oma ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Poffertjes van Oma te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Poffertjes van Oma aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is Poffertjes van Oma gerechtigd alle daaruit voor Poffertjes van Oma voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Poffertjes van Oma ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Poffertjes van Oma die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens Poffertjes van Oma aansprakelijk.
Artikel 13. Toepasselijk recht
 1. Alle overeenkomsten tussen Poffertjes van Oma en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Poffertjes van Oma en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.